Protokoll fra Styremøte

Protokoll fra styremøte i STF

Møtenummer: 1/ 2021 Dato 28.01.21 kl: 19:30 Sted: Digitalt

Til stede: Thomas Bekkevar, Lise Jahren, Svetlana Akhmetova Forfall: Joachim Juvet Stormoen Karoline Murstad Simonsen Andre til stede: Brenda Garbin

Sakliste Sak 1 Godkjennelse av referat Sak 2 Orientering av klubbens situasjon fra Daglig leder Sak 3 Hall Sak 4 Bruk av Spond Møteplan styret: Møte 1/21.. 28.01.21 Møte 2/21 16.02.21 Møte 3/21 avtales fortløpende

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte Vedtak: Godkjent Sak 2 Kort informasjon fra Daglig leder I 2020 har STF har 521 medlemmer, over 10 år 240 noe som gir godt grunnlag for å søke tildeling av hall til neste sesongen. Stabekk TF går i pluss 55 000, dette er tilskudd som kom som støtte i forbindelse med pandemi. Sak 3 bygging av Hall veien videre Styret har diskutert forskjellige scenario for fremgangsmåte i forbindelse med hall bygging. Styret har kontaktet BIR for å be om et møte Tilbakemelding : Gangen videre var at klubbene i fellesskap konkretiserer tankene sine (type hall, lokasjon, finansiering mm) og at vi i fellesskap setter opp en aksjonsplan. Jeg tror det er viktig at dere tar eierskap til en slik prosess som det vil bli å få meldt den inn til neste plan-periode (2023-2026). Frist for innmelding er 1. november 2021. Dette synes Styre er alt for langsiktig mål og skal se på mulighet til å samarbeide med Snarøya klubb og få raskere progresjon. Flere mulige påvirkningsmuligheter ble diskutert: · NRK reportasje rundt Turn i Norge, Turn i vekst på landsbasis og i Bærum og manglende treningsfasiliteter. · Budstikka reportasje · Evt bli med på BIR sin forslag og kjøre hele prosessen. Vi tar kontakt med Snarøya etter deres Styre møte 9.02.

Sak 4 Bruk av Spond. DL har gjort et formidabelt jobb med overføring av medlemmer med foresatte til Spond. Spond brukes nå på hele Stabekk TF. Styret anbefaler å planlegge et opplæring av Spond for alle trenere

Sak 5 1.a Årsbetetnig – Brenda skriver årsberetning og sender til Styret. Årsregnaskap er snart ferdig og budsjett skal lages for presentasjon og godkjenning. Info til årsberetning om resultater Stabekk presterer og leverer.

Sak 6 Dugnad – Det har kommet forespørsel fra RG komite angående NTGF lotteri som dugnad. Dette kan organiseres i konkurransegruppene. Styret anbefaler å sjekke muligheter for digital dugnad slik at hele klubben kan delta, men på frivillig basis. Vedtak: Godkjent

Neste møtet er avtalt til 16.02.21

Årsmøtet 23.03.21

Referent Svetlana Akhmetova

Protokoll fra styremøte i Stabekk turnforening

Møtenummer: 1/20

Dato: 22.06.20

Kl: 18:00-21:00

Sted:

Til stede: Thomas Bekkevar, Lise Jahren, Karoline Murstad Simonsen, Svetlana Akhmetova,

Forfall: Joachim Juvet Stormoen

Andre til stede: Brenda Garbin, Iuliana Pedersen

Sakliste

Vedtakssaker:

Sak 1 Virksomhet orientering fra forrige styreleder

Sak 2 Bli kjent

Sak 3 Avklare roller og fordelinger

Sak 4 Lage et foreløpig møteplan

Sak 5 evt

Møteplan styret

Møte 2/20.. onsdag 12.08.2020 Svetlana Akhmetova vert

Møte 3/20.. avtales fortløpende

Sak 1 Kort informasjon fra forrige styret

Arbeidet med kommune i forbindelse med en ny hall for turn/RG må videreføres

Klubbhåndboken må gjennomgås

Sak 2 Kort presentasjon av styremedlemer

Bakgrunn: Dette er et nytt sammensetning av styre.

.

Sak 3

Leder: Thomas Bekkevar

Nestleder: Svetlana Akhmetova

Økonomiansvarlig: Lise Jahren

Styremedlem: Karoline Murstad Simonsen

Styremedlem: Joachim Juvet Stormoen

Vedtak : Godkjent

Sak 4

Neste møte avholdes 12.08.20. Møter avklares fra gang til gang.

Vedtak: Godkjent

Sak 5

Evt

Prosjekt turn hall

Thomas skal overta møtevirksomhet med kommune og politikere.

Reiser

Regler for gymnaster som reiser til konkurranse må revideres, der foreldrene skal forhåndsbestille billetter.

Klubben kjøper flybillett til treneren.

Konkurranseavgift skal være innbetalt til fristen, Evt skal gymnasten ikke delta i konkurranse.

Vedtak Godkjent

Dugnadsarbeid:

Må iverksettes. Det kan ikke forventes at breddepartier bidrar. Alle (RG, Turn) konkurransepartier skal delta i dugnadsarbeid. Fortjeneste går til Stabekk TF.

Vedtak Godkjent

Facebook:

FB siden må oppdateres jevnlig. Carolina (Turn) og Svetlana (RG) kan jobbe og vedlikeholde FB side. Medlemmer skal oppfordres til å sende sommerbilder.

Vedtak godkjent

Nettsider:

Nettsider må oppdateres. Per nå er det er kun Brenda som har tilgang.

Langtidsplan som viser vår målsetting for perioden.

Årsberetning:

Årsberetning må jobbes kontinuerlig med. Både langtidsplan og årsberetning kan brukes på etterspørsel fra evt sponsorer.

Defileringsdrakter:

Det er et etterspørsel etter defileringsdrakter for Stabekk turn.

Forslag å sette opp 1 fra turn og 1 fra RG for å se på draktene.

NGTF har inngått avtale med Nike om draktene for landslaget.

Vedtak: godkjent

Spond:

Spond er en app som brukes både på Pc og smart-telefonen. Appens funksjoner er veldig likt Facebook, men med et enklere grensesnitt.

Appen er godkjent av NIF (Norges Idrettsforbund) og kommunikasjonen skal foregå kun med andre medlemmer i klubben.

Trener (administrator) vil legge dere inn i riktig undergruppe og her vil medlemmer /foresatte få informasjon om konkurranser, reiser, jule og sommershow, ferier, avlyste eller ekstra treninger.

Spond for RG ble opprettet for å teste funksjonalitet

Vi tester SPOND for å gjennomføre treningsleirer i uke 33 og blir presentert for styret. Deretter kan styret bestemme om vi fortsetter med SPOND.

______________________________________________________________________________

Møtenummer: 2/20

Dato: 12.08.20

Kl: 18:00-21:00

Sted:

Til stede: Thomas Bekkevar, Lise Jahren, Karoline Murstad Simonsen, Svetlana Akhmetova,

Forfall: Joachim Juvet Stormoen

Andre til stede: Brenda Garbin,

Sakliste

Vedtakssaker:

Sak 1 Godkjennelse av referat

Sak 2 Orientering av klubbens situasjon fra Daglig leder

Sak 3 Fakturering

Sak 4 Bruk av Spond

Møteplan styret

Møte 2/20.. onsdag 12.08.2020 Svetlana Akhmetova vert

Møte 3/20.. avtales fortløpende

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Godkjent

Sak 2 Kort informasjon fra Daglig led

Stabekk TF per dags dato er i pluss, Bredde partier har stor interesse og påmelding. Flere partier har venteliste, noen er ikke fulle ennå Det er et utfordring pga Stabekk TF har mistet timene i BIP hallen og Emma Hjort hallen. Flere partier måtte omdisponeres.

Det var planlagt opptreden på Sandvika byfest og Emma Hjort-dagene, som dessverre ble avlyst.

Sak 3 Fakturering

1.a Treningsavgiften

Bakgrunn: Coronasituasjon i landet skaper en del usikkerhet på fremtidenes treningsopplegg. Forslag om å dele faktura for konkurranse partier til et mindre beløp, for å ikke komme i en situasjon der Stabekk TF må drive med refundering av avgiften. Faktura sendes i forkant av treningsmåned og treningsavgiften må være betalt før starten av mnd for at deltaker skal komme på treningen.

1.b Bindende påmelding Alle bindende påmeldinger er bindende. Dersom gymnasten er meld på en leier eller konkurranse skal avgiften betales. Ved manglende betaling, skal faktura sendes med purregebyr.

Videre vil påmelding til konkurranser, leirer mm betales ved påmelding via Spond.

Vedtak: Godkjent

Sak 4 Spond

Styret har evaluert erfaring med Spondpåmelding for leir i uke 33 og fattet vedtaket at bruk av SPOND videreføres og alle konkurransepartier skal benytte som informasjons- og påmeldingskanal.

Vedtak: Godkjent

Sak 5 Langtidsplan

Styret skal lage konkrete punkter mot fellesmøte med trenere, komme med noe planmessig fremover. Tilbakemeldinger fra foreldrene signaliserer at det er viktig for utøvere å ha noe å glede seg over for å opprettholde motivasjon til oppvisninger

Neste møtet er avtalt til 19.10.20

Referent Svetlana Akhmetova