Samtykke Bilde

Fotografering og publisering av bilder

Vi lever i en visuelt preget tid der fotografering og publisering av bilder ikke bare er utbredt, men er blitt den kanskje vanligste uttrykks- og kommunikasjonsform. Stabekk Turnforening er en klubb som har en høy aktivitet når det gjelder rekruttering, arrangementer og reiser i forbindelse med konkurranse og treningsleirer. For Stabekk TF sin del er det viktig å synliggjøre slik aktivitet i sosiale medier.  Mange utøvere (barn som voksne) føler også stolthet og glede ved denne oppmerksomheten, noe som er bra for motivasjon og er med på å styrke klubbmiljøet.

På den andre siden er det viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Av den grunn har Stabekk TF satt ned noen klare retningslinjer til fotografering og publisering av bilder.

Retningslinjer

Det skal ikke fotograferes på klubbtreningen uten samtykke fra utøver og deres foresatte dersom barn er under 15 år.

Under åpne arrangementer med publikum kan det fotograferes gruppebilder og bilder av utøvere før, under og etter konkurransen, samling og leir. Det gis hjemmel for dette i åndsverksloven, der avbildning er av offentlig og allmenn interesse.

Det skal dog ikke fotograferes eller publiseres bilder, dersom bildene viser personer i en nedverdigende situasjon eller avslører sterkt private forhold om personen eller på annen måte er belastende.

Dersom noen utøvere eller foreldre av utøvere eksplisitt skulle kommunisere til oss at de ikke vil at bilder av dem eller barna skal publiseres, så skal dette naturligvis respekteres uavhengig av loven.

Lovverket

Retningslinjene for fotografering og publisering av bilder finnes i personopplysningsloven  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=personopplysningslov og åndsverksloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=%C3%A5ndsverklov.

Samtykke

Vi samtykker herved at Stabekk TF kan ta bilder av meg/vårt barn og publisere på klubbens internettsider og sosiale medier, med bakgrunn i de retningslinjer som foreligger.