OPPDATERING COVID-19

Siste nytt fra Formannskapet 11.11.2020:

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 11.11.2020 kl. 15:00 – 17:00 Dato: 11.11.2020 På grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i medhold av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet, jf.kommuneloven § 11-7. Møtet ble streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er ivaretatt, jf. også «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19.»

Utdrag som gjelder idrett og tilbud fra Stabekk Turnforeng: Vedtak: Formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939): Ny § 1 skal lyde slik:

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. Dette omfatter blant annet: a. Treningssentre og lignende steder. b. Museer. c. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. d. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. e. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere. 2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. Første ledd gjelder ikke: a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på slike steder. b. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år. c. Tros- og livssynshus. d. Fritidsklubber for barn og ungdom. e. Biblioteker. f. Gallerier og annen utsalg av kunst. g. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. h. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.

Nåværende § 1 omnummereres til § 2 og får følgende endringer: Første ledd skal lyde slik: De som oppholder seg innendørs på offentlige steder skal – i tillegg til å holde avstand til andre personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort – bruke munnbind slik som nærmere omtalt i andre og tredje ledd og i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind. Tredje ledd skal lyde slik: 12 Plikten til å bruke munnbind gjelder for følgende personer i følgende situasjoner: a. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. b. Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen. Det samme gjelder sjåfør og elever i bil som brukes i kjøreopplæring. c. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for de som trener eller utøver tilsvarende fysisk aktivitet. Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til besøkende. Den gjelder likevel ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Nåværende § 2 omnummereres til § 3 og skal lyde slik: Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale sammenkomster, gjelder følgende lokale begrensninger i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften): a. Innendørs arrangementer: Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs.

Forbudet omfatter likevel ikke: 1. Begravelser og bisettelser. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det være fast seteplassering av alle som ikke er unntatt fra avstandskrav i medhold av Covid-19-forskriften § 13c tredje ledd. 2. Vielser, dåp og lignende ritualer. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede. 3. Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede. b. Utendørs arrangementer: Ved gjennomføring av utendørs arrangementer, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Skribent: bgnimda