INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STABEKK TURNFORENING 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Stabekk Turnforening. Årsmøtet avholdes tirsdag 23. mars kl. 19.30-21.30.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 15. mars kl. 15:00 per epost til brendagarbin@hotmail.com. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet: kommer senere 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til e-postadresse brendagarbin@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside..

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stabekk Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stabekk Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stabekk Turnforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Brenda Garbin kontaktes på brendagarbin@hotmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg Forslag:

Forslag til: Årsmøte i Stabekk Turnforening 2021

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn]

Skribent: bgnimda